Internet-технології опрацювання інформаційних ресурсів

курсовая работа

1.1 Огляд наукових та навчально-методичних джерел

Сучасний політичний спектр української політики характеризується наявністю великої кількості зареєстрованих партій (станом на 20 лютого 2013 року - 197), більшість з яких не має реального впливу на перебіг подій в Україні [24]. Свідченням цього є факт проходження в парламент лише 5 політичних сил під час останніх виборів. При цьому, 1% барєр подолало лише 7 партій. Становлення багатопартійності в Україні відбувається за екстремальних умов.

Виникнення партій - це не випадкове явище. Їх поява зумовлена обєктивними потребами розвитку суспільства; вони є центром кристалізації політичних інтересів, засобом контролю діяльності уряду, розвитку демократії, громадянського суспільства, формування громадської думки [10].

Досить комплексно і чітко всі аспекти діяльності політичних партій в Україні регулює Закон України «Про політичні партії в Україні».

Питанню створення політичних партій, їх діяльності, функціонування та впливу на здійснення державного управління приділено достатньо уваги, зокрема, у навчальних посібниках із політології, практиками та спеціалістами цієї сфери, зокрема такими науковцями, як Ярош Б.О., Ярош О.Б. [21], Бесчастний В.М. [10], Тодик Ю.М., Журавський В.С. [14], Аніщук В., Висоцький О.Ю, Білоус А., Гонюкова Л. [17], Тищенко Ю., Байор П., Товт М. [20], Примуш М.В. [18], Пахарєв А.Д. [16], Конончук С.Г. [13], Левенець Ю.А. [15], Ворога В., Шульга М. [11] та чимало інших.

Так у підручнику для студентів вищих навчальних закладів за редакцією Ю.М. Тодика та В.С. Журавського «Конституційне право України» проаналізовано правове регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства. Аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обовязків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, організації і проведення виборів.

Розглянуто конституційно-правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні, а саме:

- Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України;

- Особливості становлення політичних партій в Україні;

- Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій [14].

Розгляду питання про політичні партії в Україні відведено окремий розділ, у якому зокрема розглядається: порядок створення та функціонування політичних партій, форми фінансування, заходи, які можуть вживатися до політичних партій, припинення діяльності та європейські стандарти функціонування політичних партій [10].

У навчальному посібнику для студентів спеціальності «Політологія» «Загальна теорія політики», авторами якого є Ярош О.Б. та Ярош Б.О., розглянуто форми суспільних обєднань, такі як громадські та громадсько-політичні обєднання і асоціації, спілки, організації, рухи та чимало уваги приділяє політичним партіям та їх організаціям.

За визначенням авторів, політичні організації - це обєднання громадян, котрі виникають за їх ініціативою для реалізації довгострокових цілей, упорядковують суспільне життя, мають статут і характеризуються чіткою структурою [21].

У монографії Лілії Гонюкової «Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз» аналізуються концептуальні засади функціонування політичних партій як інституту державної політики та управління; висвітлюється роль впливу середовища на перевтілення політичних партій у державний інститут. Аналізуються партійні механізми формування державної політики; розкривається діяльність партій під час формування вищих органів державної влади та виконання ними державницьких функцій.

Сучасними науковцями політичні партії розглядаються як суспільно-історичний феномен. Зясовується місце партій у політичній структурі суспільства, вивчається історичне призначення політичної партії, її соціально-політичні функції з метою віднайти загальні закономірності діяльності та розвитку партій, їх впливу на розвиток суспільства. Останнім часом особливу увагу українські дослідники приділяють участі політичних партій в організації державної влади, державного управління, свідченням чому є дисертаційні роботи з політичних, історичних, юридичних, наук з державного управління тощо [19].

Не лише науковці приділяють увагу питанню розбудови та функціонування партій в Україні. Зокрема, громадська організація Фундація «Відкрите суспільство» у посібнику для політичних партій «Як розбудувати партію» висвітлює порядок створення, існування та розбудови політичних партій на теренах сучасності.

Отже, діяльність політичних партій є одним з основних напрямів наукових досліджень. Аналізуючи стратегію і тактику партії, методи і засоби її дій, дослідники зясовують одну з найголовніших проблем - ставлення партії до влади, її участь у державному управлінні. В умовах будівництва демократичного суспільства актуальним питанням є взаємодія партії з іншими політичними і громадськими обєднаннями, їх участь у формуванні органів влади та забезпеченні комунікацій державних органів із громадськістю.

На жаль, науковці не приділяють уваги документаційному забезпеченню Політичних партій та їх структурних організацій прирівнюючи їх до установ та підприємств, які ведуть діловодство, згідно із типовими інструкціями та положеннями затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Делись добром ;)