Internet-технології опрацювання інформаційних ресурсів

курсовая работа

2.1 Аналіз Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» - це одна із 24 регіональних (обласних) партійних організацій партії. Вона у свою чергу поділяється на районні, міські, районні у місті Львові та первинні осередки, яких у Львівській області на сьогоднішній день налічується уже 60. Усі вони діють на підставі Статуту партії та згідно із Конституцією України та Законом України «Про політичні партії в Україні».

Створена та зареєстрована організація 23 лютого 2003 року як Львівська обласна організація Політичної партії «Нова країна». 07 вересня 2010 року організацію, як і Партію, було перереєстровано та перейменовано на Львівську обласну організацію Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Місце реєстрації та її голова залишились без змін. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії №320, голова організації - Гінка Ярослав Ярославович; юридична адреса - 79491, Львівська область, Львів, смт. Брюховичі, вул. Львівська, буд. 80.

Відповідно до статуту Партії, керівними органами обласної організації є:

* Збори або Конференція - вищий керівний орган, який скликається Радою обласної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

* Рада - у період між Зборами або конференцією здійснює загальне керівництво обласною партійною організацією, обирається Зборами або Конференцією терміном на 2 (два) роки та складається на даний час із 6-ти осіб;

* Голова організації - Гінка Ярослав Ярославович - вища посадова особа ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка», що обирається Зборами (Конференцією) обласної організації терміном на 2 (два) роки, та його заступник - Адамик Петро Михайлович.

Контролюючим органом ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» є Ревізійна комісія, що складається із трьох осіб та обирається Зборами або Конференцією обласної організації. Має повноваження здійснювати контроль за діяльністю обласної організації та подає Звіти про результати своєї роботи перед Зборами (Конференцією) ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка».

Виконавчим органом обласної партійної організації є її виконавчий комітет [7, п. 7.18.], який очолює його голова, що призначається головою обласної організації.

На сьогоднішній день структуру виконавчого комітету ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» складають такі посадові особи:

* Голова виконавчого комітету, керівник громадської приймальні ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» за сумісництвом;

* Менеджер з партійного та кадрового обліку, за сумісництвом - секретар-діловод;

* Прес-служба;

* Юрист.

До компетенції виконавчого комітету обласної партійної організації відноситься:

- ведення обліку членів Партії у межах обласної партійної організації;

- ведення обліку майна та коштів місцевої партійної організації;

- надання Раді обласної партійної організації заяв про вступ та пропозицій щодо виключення з Партії;

- надання Раді обласної партійної організації пропозицій про утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;

- моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації;

- надання Раді відповідної обласної партійної організації пропозицій щодо скликання Зборів або конференції, Ради місцевої партійної організації, що входять до складу обласної партійної організації;

- координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації [7, п. 7.20.].

Діловодство ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» ведеться виконавчим комітетом відповідно до «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» [9]. Вся вхідна та вихідна кореспонденція реєструється у відповідних журналах реєстрації.

Діюча у структурі ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» громадська приймальня діє відповідно до затвердженого Заступником голови Партії, Голови Центрального виконавчого комітету Партії Положення «Про Центральну громадську приймальню Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» від 30.11.2012 р.

Реєстрація звернень громадян ведеться згідно з «Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, обєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» [8].

Відповідно до даної інструкції ведеться «Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян» та «Журнал обліку особистого прийому громадян».

Розгляд звернень та прийняття відповідних рішень щодо задоволення та вирішення порушених запитувачами проблем та питань здійснюється за участю штатного працівника виконавчого комітету організації - юриста, робота якого регулюється Конституцією України, її законами та іншими нормативно-правовими актами.

Особа, яка веде діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами громадян, щокварталу аналізує звернення громадян. Звіти по розгляду звернень громадян подаються керівнику Центральної громадської приймальні Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» не пізніше ніж до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом за встановленою формою.

Партійний та кадровий облік обласної організації здійснюється відповідною посадовою особою згідно із затвердженим заступником голови Партії «Порядком обліку членів Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Уличка» від 26.01.2012 р.

Інформаційна політика обласної організації, як і партії загалом, ведеться відповідно до Закону України «Про інформацію» прес-службою організації, що складається із двох штатних працівників її виконавчого комітету: прес-секретар та журналіст. Це зокрема:

- Висвітлення діяльності організації - засобами масової інформації, соціальними мережами, друкованими виданнями (газета, інформаційні та агітаційні матеріали, тощо);

- Моніторинг ЗМІ - для оцінки інформаційного поля та бачення діяльності партії та партій-опонентів верствами населення;

- Розповсюдження інформаційних тез для коментування серед членів партії для проведення агітаційної діяльності серед народних мас.

Делись добром ;)