Internet-технології опрацювання інформаційних ресурсів

курсовая работа

Висновок

Проаналізувавши організаційну структуру Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка», кадровий облік членів партії,що знаходяться на балансі даної обласної організації, можна зробити висновок, що робота структуризована, обласна організація поділена на районні, міські, районні у місті та первинні організації.

Інформаційна робота в організації проводиться щоденно проведенням акцій та інформуванням про них загал, шляхом висвітлення інформації на власних інформаційних ресурсах та за допомогою місцевих ЗМІ.

Використання електронної пошти для комунікації між структуризованими організаціями обмежує можливості передачі даних, оскільки їх розмір часто перевищує допустимі можливості серверів електронних скриньок.

Використання у повсякденній роботі прес-служби організації файлообмінного сервісу дає можливість обмінюватись інформацією до 50 Мб. Завантажувати файли один раз на сервер.

Окрім того, використання файлообмінного сервісу виводить роботу прес-служби на якісно новий рівень роботи, з врахуванням новітніх технологічних досягнень та інформаційних методів. Це дозволяє оперативно реагувати на усі можливі зміни та виклики.

На наше глибоке переконання, в майбутній парламент здатні потрапити лише ті партії, які йдуть в ногу з сучасними технологіями збору та обробки даних, до яких, в тому числі, відносяться і персональні дані про членів партії. Тому прийняте рішення про автоматизацію партійно-облікової роботи в Львівській обласній організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» ми вважаємо своєчасним і правильним. В перспективі, якщо це нововведення себе виправдає, його слід буде запропонувати для впровадження в усіх структурних ланках Політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

Література

1. Про вибори народних депутатів України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17. - 2011. - №4061-17.

2. Про захист персональних даних: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. - 2010. - №2297-VI.- Поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 245-18.

3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80. - 1995. - №19. - Поточна редакція від 30.12.2012, підстава 10-18.

4. Про політичні партії в Україні: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. - 2001. - № 2365-III.

5. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. - 2006 р.- № 3547. - поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 224-18, 245-18.

6. Конституція України: Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція. -- Тлумачення від 29.05.2013, підстава v002p710-13 // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

7. Статут Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/statut/1-zagalni-polozhennya.

8. Бесчастний В.М. Громадські обєднання в Україні: навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін; за ред. В.М. Бесчастного. -- К.: Знання, 2007. -- 415 c.

9. Ворона В., Шульга М. (ред.) Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. Київ: ІС НАНУ, 2010. - 636 с.

10. Гонюкова Л. Розвиток законодавства щодо фінансування політичних партій // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 2. - С. 311-320; Політичні партії як чинник демократизації суспільства // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Зб. наук. пр. - 2004. - № 4. - С. 103-111.

11. Конончук С.Г. Партійна система України: ідеологічний вимір. / Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 76 с.

12. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ед.. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - 544 с.

13. Левенець Ю.А. (ред.) Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. К.: ІПіЕНД 2012. - 588 с.

14. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. - К., 2011. - 182 с.

15. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Лілія Гонюкова; за наук. ед.. Д-ра політ. Наук Л.Є. Шкляра. - К. : НАДУ, 2009. - 392 с.

16. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с.

17. Ребкало В.А., Гонюкова Л.В. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 88 с.

18. Тищенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство. / Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 148 с.

19. Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. Посіб. Для студ. Спец. «Політологія» вищ. Навч. Закладів. - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005.- 240 с.

20. Як розбудувати партію: посібник для політичних партій // Громадська організація Фундація «Відкрите суспільство». - 2012. - с. 38-40.

21. Історія Партії // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/history.

22. Основні відомості про політичні партії України // Центральна виборча комісія: офіційний веб-сервер: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/paty/.

23. Правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні: реферат // Бібліофонд: електронна бібліотека: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442987.

24. Як краще завантажувати файли - торентом або з файлообмінника? // Архів статей: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=17248.

25. EX.UA //Вікіпедія: інтернет-енциклопедія: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/EX.UA.

Делись добром ;)